Với giáo dục, chúng ta khỏe mạnh hơn (không ăn nhậu bừa bãi và tự đầu độc), chúng ta sáng suốt hơn (không bị những lời hoa mỹ bịp), thương người khác nhiều hơn (vì chúng ta biết so sánh chínhmình với thế giới) và gần với Thượng Đế hơn (khi biết đọc và tìm hiểu thêm về văn hóa nghệ thuật). Quên, chúng ta cũng giàu hơn (nếu không lúc này thì sẽ có một ngày). Trên hết, một người có “giáo dục” là một con người tự do đúng nghĩa.

– Alan Phan-

“With education, we’re healthier, wiser (being not deceived by flowery words), more compassionate (knowing how to compare ourselves to the rest of the world) and closer to God (being literate and exposed to culture and arts). We’re also potentially wealthier (if not now then someday). Above all, an educated person is a free person in the truest sense.” – Alan

Advertisements