Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ

Như áng mây ngũ sắc ngủ trong đầu

(Bằng Việt)

 

Advertisements